News
Team

 1.    Theory and Method of Urban and Architectural Heritage Conservation in Eastern Asia.
In charge: Prof. Zhu Guangya.
Members: Prof. Chen Wei; Prof. Zhang Shiqing; Prof. Han Dongqing; Prof. Li Baihao; A.P. Mu Baogang;      A.P. Zhou Xiaodi; A.P. Zhuge Jing; Lecturer Li Xinjian; Lecturer Hu Shi Lecturer Bai Yin;       Lecturer Shen Yang
2.    Performance Degradation of Architectural Heritage.
In charge: Prof. Zhou Qi.
Members: Senior Engineer An Ning; Prof. Zhang Hong;     Prof. Lei Lixu; Prof. Sun Bowang; A.P. Shi Xing; A.P. Fang Lixin; A.P. Peng Changhai;            Lecturer Chun Qing; Lecturer  Li Yonghui;    Engineer Feng Shihu
3.    Ecological Approaches in Urban and Architectural Heritage Conservation.
In charge: Prof. Wang Jianguo.
Members: Prof. Zhang Yunsheng; Prof.  Zhang Xiaosong; Prof. Guo Xiucheng; Prof. Yang Jianqiang;          Prof. Gong Kai; Prof. Zhang Tong;                        A.P. Fu Xiuzhang; Prof. Wu Xiao; Lecturer Chen Xiaoyang; A.P. Yang Junyan; A.P. Yang Jing;    A.P. Tan Ying; Lecturer Chen Jieping
4.    Digital Application of Urban and Architectural Heritage Conservation.
In charge: Prof. Dong Wei.
Members: A.P. Li Biao; Prof. Gao Zhiqiang; Prof. Hu Mingxing; A.P. Qian Jingping; A.P.Tang Peng; A.P. Yu Gang; Lecturer Du Rong; Lecturer Peng Ji

版权:东南大学城市与建筑遗产保护教育部重点实验室  地址:南京市四牌楼2号  邮编:210096  电话:025-83790615